0

کتاب صوتی و الکترونیک ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج ساموئل کلاسون

توضیحات

در این مطلب شما  ميخوانيد

  • خلاصه از شرح کتاب را مطالعه کنید
  • برداشت شخصی خودم از کتاب (درپایین مطلب)

شما میتوانید با خرید این کتاب آنیده خود را تغییر دهید که هم به صورت كتاب صوتی و کتاب الکترونیکی PDF  براي شما تهيه شده است

داستان‌های موجود در این کتاب با زبانی ساده و در عین حال جذاب، مسیری پایدار به سوی توانگری و ثروت باز می‌ کنند. این کتاب با موضوع برنامه‌ ریزی مالی و ثروت شخصی شما را به سوی ثروتمندتر شدن و توانگر ماندن سوق می‌دهد. کتاب ثروتمندترین مرد بابل، به شما کمک می‌ کند تا تمامی مشکلات مالی خود را در طول زندگی حل نمایید و از راز دستیابی به پول، حفظ پول و درآمدزایی پرده برمی‌ دارد.

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل (The Richest Man in Babylon) مجموعه ای از داستانهای واقعی است

که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی جالبی برای رفع آن پیشنهاد شده است . هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت ، ثروت بیشتری به دست آورند. در ذیل خلاصه ای از داسـتان هـای ایـن کتـاب برای خوانندگان محترم ارائه می گردد.

اولین و دومین داستان کتاب مربوط به مردی ارابه ساز به نام بن سیر و دوست چنگ نـواز او کـوبی می باشد که هر دو پس از سالها کار و تلاش فقیر و بی چیز بودند و از این رو تصمیم گرفتند تا راهی برای ثروتمند شدن بیابند. آن دو نزد دوست قدیمی خود “آرکاد ” که ثروتمندترین مـرد بابـل بـود رفتـه و راه ثروتمند شدن او را جویا شدند. آرکاد در جواب گفت جمع مال دارای قواعد و قوانینی است که شما آنها را نیاموخته اید و یا متوجه آنها نشده اید. من در جوانی دریافتم کـه ثـروت توانـائی انـسان را بـرای داشـتن چیزهائی که موجب خوشبختی و رضایت می شود، افزون می کند . ثروت قـدرت اسـت و بـسیاری از چیزها را امکان پذیر می نماید و می تواند مایه آرامش جسم و روح باشد و چون نه میراث پدری داشتم و نه هوش و دانش فوق العاده پس باید با مطالعه و در طول زمان به خواسته های خود می رسـیدم . زمـانچیزی است که همه در اختیار دارند و نباید آن را بیهوده تلف کنند . در مورد مطالعه هم فرامـوش نکنیـد که علم بر دو نوع است اول عل می است که موجب یادگیری نادانسته ها می شود و دیگری علمی است که سبب می شود بفهمیم چه چیزهائی را نمی دانیم .

آرکاد سپس سالهای متوالی و سخت کار خویش در دیوان مکاتبات و حک کردن مطالب بر روی لوحه های گلی و همچنین نحوه آشنائی اش با القمیش را که از ثروتمندان آن ز مان بود، نقل می کنـد. ایـن آشـنائی نقطه عطفی می شود در زندگی وی. القمـیش کـسی اسـت کـه راه و رسـم ثروتمنـد شـدن را بـه آکـارد می آموزد. او می گوید راه دولتمندی را هنگامی یافتم که متوجه شـدم بخـشی از درآمـد مـن متعلـق بـه خودم است و باید آن را برای خود نگه دارم و این سهم نباید کمتر از یک دهـم درآمـدم باشـد . در ضـمن می بایستی مبلغ پس انداز شده را به کار اندازم تا پول هایم به طور مـضاعف روی هـم جمـع شـوند و بـه اندازه دلخواه برسد. همچنان که درخت از یک دانه کوچک بوجود می آید ثـروت نیـز از مبـالغ جزئـی بـه وجود می آید و رشد می کند. آکارد برای دوستان خود شرح می دهد کـه چگونـه اندوختـه یکـساله خـویش را بـرای خریـد جـواهر بـه آجر پزی می دهد و او به دلیل بی تجربگی شیشه رنگی را به جای جواهر خریداری می کند. بدین ترتیب پس انداز او از بین می رود و او یاد می گیرد که هر کسی برای سرمایه گذاری ب ه فرد بی تجربه ای مراجعه کند باید اندوخته خود را از کف بدهد. پس از این اشتباه او سه اصل کلی ثروتمند شدن را مـی آمـوزد.

اصل اول اینکه باید با مبلغی کمتر از درآمد خود زندگی کرد .

اصل دوم راهنمائی گرفتن از افراد صاحب علم و تجربه می باشد.

اصل سوم به خدمت گرفتن اندوخته خویش است .

از نظر آکارد قدرت اراده چیزی نیست جز داشتن هدفی ثابت و غیر قابل تغییـر و انجـام دادن وظایفی در راه رسیدن به آن هدف . برای مثال اگر با خود قرار می گذارید که به مدت صد روز هر بـار که از روی پلی عبور می کنید ریگی را از کنار راه برداشته و در رودخ انه بیندازید، حتما این کار را بکنیـد. اگر فرضا” در روز هفتم فراموش کردید این کار را انجام دهید ، بایـد همـان موقـع برگردیـد و ریـگ را در رودخانه بیندازید. هرگز نگوئید فردا دو تا ریگ می اندازم. در ضمن برای خود وظایف دشوار و غیـر عملـی در نظر نگیرید.

داستان سوم با عنوان هفت راه برای رفع مشکلات مالی مربوط به فقر مردم بابل بعـد از جنـگ، انباشـت ثروت در دست تعداد انگشت شمار و چاره اندیشی سارگون پادشاه بابل در جهت تعییـر وضـعیت جامعـه می باشد. سارگون پس از مشورت با وزیر خود تصمیم می گیرد از آکارد که ثروتمند ترین فرد بابـل اسـت کمک بگیرد تا جامعه را از فقر نجات بدهد. آرکارد آمادگی خود را برای آموزش و کمک به دیگـران اعـلام می نماید و قرار بر این می شود که کلاسی با گنجایش صد نفر آماده گردد تا این عده بوسیله آرکارد روش ثروتمند شدن بیاموزند و سپس آموخته های خود را به تمامی مردم بابل ان تقال دهنـد. او مراحـل اساسـی ثروتمند شدن را که هفت مورد بود در هفت روز به افراد برگزیده شده آموزش می دهـد .

ایـن مراحـل بـه شرح زیر بودند:

۱- از هر ده سکه که وارد کیسه شما می شود فقط نه سکه را خرج کنید . بـه ایـن ترتیـب بلافاصـله کیسه سنگین تر می شود و شما از سنگینی آن لذت برده و رضایت روحی پیدا می کنید .
۲- مخارج خود را تنظیم کرده و مطابق بودجه خود خرج کنید تا پـول کـافی بـرای تـامین نیازهـای ضروری و خواسته های ارزشمند خود داشته باشید.
۳- هریک از سکه های موجودی خود را به کار اندازید تا تولید مثل کند . یعنی اندوختـه خـود را بـه خدمت گیرید تا تولید درآمد کند. در آمد این اندوخته است که ما را ثروتمند می کند.
۴- از سرمایه خود در برابر خطرات احتمالی محافظت کرده و طوری سرمایه گذاری کنیـد کـه اصـل سرمایه محفوظ بماند و سود عادلانه ای هم ببرید. مشورت با افراد دانا ضروری است.
۵- در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنید و حتما” خانه ای از خود داشته باشید.
۶- برای دوران پیری خود و تامین آتیه خانواده خویش تدبیری بیندیشید و هر قدر هم که پر درآمـد باشید، بیمه کردن خود و افراد خانواده تان را فراموش نکنید.
۷- توانائیهای خود را پرورش دهید. مطالعه کنید، بر عقل ودانش خود بیفزائید و به شخـصیت خـود احترام بگذارید.

داستان چهارم دیدار با فرشته خوشبختی نام دارد که تاثیر بخت و اقبال را در موفقیت انسان هـا مـورد بررسی قرار می دهد. داستان شامل گفتگوهائی است که بین آرکـاد و دیگـر اعـضای معبـد آمـوزش بابـل صورت گرفته است. این معبد محل مباحثه و جدل در موضوعات مورد علاقه عموم بـود . هـر یـک از افـراد حاضر در تالار نظر خاصی درباره شانس ارائه می دادند . برخی پیدا کردن کیسه طلا و گروهی برنده شـدن در مسابقات را نشانه بخت واقبال می دانستند. در حالیکه از نظر آرکاد پولی که از چنین راههائی به دسـت آید ارزش دائمی برای آن فرد ایجاد نمی کند. اما در همه مشاغل شرافتمندانه فرصتی برای انـسان هـست که بر اثر تلاش خود به سود قابل توجهی دست پیدا کند . ممکن است گاهی در اثر عوامل مختلف زحمت او بر باد رود و پاداش نگیرد ولی کسی که پشتکار داشته باشد بالاخره موفق می شود.

دومـین نکتـه مهـم در مباحث این داستان استفاده از فرصت ها و عدم سهل انگاری می باشد . بخت و اقبال بـه سـراغ کـسانی می رود که از فرصت ها استفاده می کنند. کسی که فرصتها را از دست می دهد، سهل انگار بزرگی اسـت . بنابراین هرگاه دانستیم معامله ای مناسب و معقول است باید بلافاصله قـدم بـرداریم. ایـن موضـوع باعـث می شود که بعدها تاسف نخوریم و فکر نکنیم شانس خوبی را از دست داده ایم . در ضمن خوشـبختی هـم احساسی است که بعد از استفاده از فرصتها و برای مردان عمل پدید می آید.

پنجمین داستان پنج قانون طلائی نام دارد. آرکاد این پنج قـانون را بـر لـوحی نوشـت و بـه پـسر خـود نوماسیر داد تا دور جهان بگردد و پس از کسب تجربه بازگشته و اداره اموال پدر را بـر عهـده گیـرد .

پـنج قانون طلائی آرکاد به شرح زیر می باشد :
۱- طلا به مردانی روی می آورد که دست کم یک دهم درآمد خود را پس انداز کنند تا بـرای آینـده خود و خانواده شان اندوخته ای داشته باشند.
۲- طلا به مردانی تعلق می گیرد که آن را در راهی سود آور به کار اندازد.
۳- طلا با حمایـت صـاحب محتـاطی زیـاد مـی شـود کـه آن را بـا مـشورت متخصـصان بـا تجربـه سرمایه گذاری کند.
۴- طلا از دست کسانی می لغزد که آن را در معاملات و منظورهـائی بـه جریـان اندازنـد کـه در آن زمینه آشنائی کافی ندارند.
۵- طلا از دست افرادی که به دنبال درآمدهای غیر ممکن باشند و یا از روی طمـع بـه دنبـال افـراد شیاد و حقه باز بروند و به تجارب خام و هوسهای واهی خود اعتماد کنند، فرار می کند.

هرگز در راهی که اصل سرمایه به خطر بیفتد سرمایه گذاری نکنید . کارهای عاقلانه مـا در زنـدگی موجب خشنودی ما می شود و به ما کمک می کند و بر عکس اگر اعمال ما عاقلانـه نباشـد عاقبـت مـا را دچار عذاب و بلا خواهد کرد. تصمیم و هدف به انسان قدرت جادوئی می دهد. این نیرو را در سایه انـشی که در پنج قانون طلائی نهفته است به کار گیرید تا شما نیز ثروتمند شوید.

داستان ششم کتاب تحت عنوان صراف بابلی مربوط به مرد نیزه سازی به نام رودن می باشد که به دلیل طراحی یک نیزه جدید پنجاه سکه طلا از پادشاه جایزه گرفته بود . او بـرای آنکـه طلاهـای خـود را در راه درست سرمایه گذاری کند نزد ماتون صراف معروف رفته و از وی راهنمائی می خواهد . محور گفتگوهـای آن دو درباره معایب و محاسن دن وام به دیگران می باشد. ماتون معتقد است زمانی می توان بـه کـسی وام داد که از بازپرداخت آن مطمئن بود. اگر وام گیرنده نتواند به شکل صحیحی از پول استفاده کند و آنرا تلف نماید مسلما” قادر نخواهد بود بدهی خود را بپردازد. بنابراین اگر به کسی وام مـی دهـی حتمـا ” بـه امانت چیزی از او بگیرد تا در صورت لزوم بتوانی آنرا جایگزین مبلغ وام نمـایی….

هفتمین داستان دیوارهای بابل نام دارد و حمله آشوریان به بابـل را در غیـاب پادشـاه شـرح مـی دهـد . قهرمان اصلی این داستان سلحشور پیری به نام بنزار می باشد که به عنوان نگهبـان در بـالای حـصارهای قدیمی بابل می ایستاد و پیش از هر کس از خبرها مطلع می شد . مردم شـهر پیوسـته خـود را بـه او مـی رساندند و اوضاع جنگ را جویا شده و ابـراز نگرانـی مـی کردنـد . بنـزار بـا خونـسردی جـواب مـی داد :

دیوارهای بابل محکمند و از شما محافظت خواهند کرد. نبرد حدود سه هفته ادامه داشـت تـا اینکـه رفتـه رفته جنگ فروکش کرد و سپاهیان دشمن شروع به عقب نشینی کردنـد . یـک بـار دیگـر دیوارهـای بابـ ل دشمنی عظیم و بد طینت را که می خواست گنجهای بابل را غارت کند، واپس راند و شهر بابل قرنها باقی ماند، زیرا که از آن به خوبی محافظت می شد . دیوراهای بابل مثـالی برجـسته از نیـاز انـسانها بـه محافظت است. این نیاز امروزه نیز همچون گذشته نیرومند می باشـد. اکنـون مـا مـی تـوانیم در پشت دیوارهای غیر قابل نفوذ بیمه حسابهای پس انداز و سرمایه گذاریهای مطمئن خود را در برابر وقـایع غیر منتظره حفظ نمائیم. بدون امنیت کافی نمی توان زندگی کرد.

داستان هشتم شتر فروش بابل نام دارد که سرگذشت مردی به نام دباسیر و راهکارهای ارائـه شده توسط وی جهت ثروتمند شدن را شامل می شود. دباسیر هم همانند سعدی معتقـد بـود کـه انسان هر چه گرسنه تر باشد ذهنش روشنتر می شود . دباسیر برای دیگران توضیح می دهد که چگونه در جوانی در دام هوس های خـویش رهـا گـشته و بـدون داشتن پشتوانه وام های کلان می گیرد و چون قادر به بازپرداخت آن نبـوده اسـت، مجبـور بـه مهـاجرت می شود. او مدت ها به بردگـی یکـی از روسـای شـام مـشغول بـوده و شـتربانی یکـی از همـسران وی را می کرده است…..

بخش پایانی کتاب به موقعیت جغرافیائی و تاریخی شهر بابل که با شکوهترین و ثروتمندترین شـهر تـاریخ می باشد، پرداخته است. شهری بدون جنگل،بدون معدن و حتی سنگهائی برای ساختمان . این شهر بزرگ به طور کلی بر نیروی انسانی خود متکی بود و ثروت آن را انسان ها پدید آورده بودند . شهر بابـل فقـط دو منبع طبیعی داشت یکی خاک حاصلخیز و دیگری آب رودخانه فرات . سدها و کانال هائی کـه مهندسـین بابل پدید آوردند از شاهکارهای برجسته تاریخ مدون بشری است . پادشاهان بابل کمتر اهل غارت و کـشور گشائی بودند و جنگ هائی که در آن شرکت داشتند بیشتر برای دفاع از کشور بود . از دیگـر عجایـب ایـن شهر دیوارهائی است که دور تا دور آن کشیده شده بود . این دیوار به دستور سـمیرا مـیس سـاخته شـد و سپس بخت النصر دستور بازسازی آن را داد و از عجایب هفتگانه جهان بـه شـمار مـی رود. بـابلی هـا در زمینه های هنری نیز مانند پیکر تراشی،صورتگری، بافندگی، جواهر سازی و تولید سـلاحها و لـوازم فلـزی کشاورزی مهارت داشتند. آنان همچنین بازرگانانی زیرک بودند و مخترعین اصلی پـول بـه عنـوان وسـیله مبادله سفته و اسناد مالکیت کتبی نیز به شمار می آیند . سـقوط بابـل در سـال ۵۴۰ پـیش از مـیلاد بـه دست کوروش صورت گرفت و از آن به بعد از قدرت و اعتبار شهر به تدریج کاسته شد تا اینکه بـه صـورت شهری متروک و خالی از سکنه در آمد، اما دانش بابل جاودانی است و تمدن بشری مدیون آن می باشد.

تجربه شخصی در مورد”ثروتمندترین مرد بابل” برای همه کسانی که دوست دارند به معنای واقعی کلمه ثروتمند شوند

در کلاس تئوری های مدیریت یکی از دوستان یک کتاب به من و سایر همکلاسی ها معرفی کرد که تاثیر زیادی در زندگی من داشته و در مدیریت بهتر درآمد ها و هزینه ها به من کمک زیادی داشته است.

در این نوشتار هر آنچه از کتاب (ثروتمند ترین مرد بابل) نوشته جورج ساموئل کلاسون یاد گرفته ام و به خاطر دارم با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

دراین کتاب مشکلات مالی افراد مختلفی که در شهر بابل سکونت دارند مطرح شده و سعی می شود در قالب یک داستان جذاب و دنباله دار شیوه های مدیریت مالی به خواننده آموزش داده شود.

کتاب با زندگی مرد ثروتمندی شروع می شود که مردم او را ثروتمند ترین مرد بابل می دانند، روزی پادشاه بابل از این شخص دعوت می کند به قصرش برود و از او می خواهد به دلیل شرایط بد اقتصادی بابل و شرایط نامناسب زندگی مردم راه های ثروتمند شدن را به مردم شهر آموزش دهید.

کارگاهی تشکیل می شود و افراد از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی در این کلاس حاضر می شوند تا از زبان ثروتمندترین مرد بابل شیوه های کسب درآمد را بیاموزند.

راه های کسب ثروت و ثروتمند ترین مرد بابل

کار این فرد کتیبه نویسی بوده و شرایط اقتصادی بسیار نامساعدی را تجربه می کرده است، روزی به یک مرد ثروتمند کمک می کند و او در مقابل تصمیم می گیرد راه های کسب ثروت را به مرد کتیبه نویس آموزش دهد.

نخستین مرحله درمان جیب خالی

نخستین مرحله کسب ثروت درمان جیب خالی است، همه ما حداقل درآمدی داریم که اغلب آن را برای امور مصرفی زندگی خرج می کنیم، علاج کیف خالی این است که مبلغی از درآمد خود (حداقل ۱۰ درصد) را برای خودمان خرج کنیم و در جیبمان نگه داریم تا پول ها صدای جرینگ جرینگش بلند شده و حال ما را خوب کند.

بعد از اینکه یک سال۱۰ درصد از هر در آمدی که داریم را ذخیره کردیم مبلغی پول خواهیم داشت که می توانیم آن ها را سرمایه گذاری کنیم تا پول بیشتری برای ما در آورند.

برای موفقیت برنامه پس انداز لازم است هزینه های خود را کنترل کنیم و از هزینه های نابه جا و غیر ضروری پرهیز کنیم. باید یاد بگیریم که با مبلغی کمتر از درآمد خود زندگی را مدیریت کنیم.

کار ملک به عنوان یک سرمایه گذاری موفق

همانطور که بزرگترهای ما همیشه گفته اند، پول پول می آورد، پس انداز های شما به مرور افزایش خواهد یافت و به میزان مناسبی می رسند، بهترین سرمایه گذاری خرید ملک است. مشورت با افراد متخصص و صاحب تجربه می تواند به افزایش دارایی های شما کمک کند.

حتما باید در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنید و خانه ای برای خود خریداری کنید.

آینده نگری

حتما باید منابع درآمدی مشخصی برای آتیه فرزندانتان و دوران پیری خود فراهم کنید، بیمه کردن خودتان و اعضای خانواده تان را جدی بگیرید.

هر وقت با یک معامله مناسب روبرو شدید بلافاصله آن را انجام دهید و راه افسوس و ناراحتی های آتی را ببندید.

روی خودتان سرمایه گذاری کنید

توانایی های خودتان را افزایش دهید و در طول زندگی همواره سعی کنید از مهارت های مفید و آینده ساز برخوردار شوید. سعی کنید عقل خودتان را بیشتر کنید و به شخصیت خودتان احترام بگذارید.

اجازه ندهید افسوس گذشته ها بر زندگی شما سایه اندازد، بی تجربگی و عدم مشورت با افراد دانا می تواند نتایج سختی برای ما به همراه داشته باشد. پس سعی کنید دانش و مهارت های خود را در حد امکان افزایش دهید.

مراقب حقه باز ها باشید

رویای ثروتمند شدن نباید اجازه دهد به سراغ افراد حقه باز بروید و روی کارهایی سرمایه گذاری کنید که هیچ اطلاعای از آن ها ندارید. هیچ کس یک شبه به ثروت و قدرت نمی رسد اما با تلاش و هوشمندی می توان به ثروت و رفاه دست یافت.

از سرمایه های خود در برابر خطرهای احتمالی محافظت کنید و به روشی سرمایه گذاری کنید که کمترین ریسک را دارا بوده و اصل سرمایه شما محفوظ بماند، سرمایه گذاری که سود عادلانه ای داشته باشد یک سرمایه گذاری مناسب است. پس انداز خودتان را به خدمت بگیرید که برای شما کسب در آمد کند و آن ثروت کوچک برای شما ثروت بیشتری تولید کند.

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :

چگونه فروشنده شوم؟

  • ● سهم مشارکت حداکثری از فروش محصل
  • ● جایگاه صفحه اول گوگل در عبارات مرتبط
  • ● سیستم تیکت پشتیبانی حرفه ای
  • ● بازاریابی هوشمندانه
فروشنده میشوم
0
افزودن به سبد خرید