0

دانلود پکیج صوتی امواج مغزی نابغه (نسخه اصلی)

توضیحات

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ؟ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ mp3 ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ IQ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﻫﯿﺪ .

قدرت و توانایی مغزی خودتان را تقویت کنید

ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ IQ ،ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ ، ﺍﻭﺝ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ … ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ BrainWave ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﯾﺘﻤﯿﮏ ﻣﻐﺰ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ . ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ BrainWaveﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ .

ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻮﯾﺪ . ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺳﺮﯾﻊ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

افزایش ضریب هوشی

استفاده از فایل افزایش ضریب هوشی باعث تحریک کردن مغز برای افزایش سرعت پردازش ذهنی  و همچنین باعث ترویج دندریت و رشد سیناپس جدید می شود به طوری که شما می توانید پس از چند روز از حافظه بسیار دقیق تری برخوردار باشید. شما می توانید این اموج صوتی را در هر زمان گوش بدید و حافظه خودتان را افزایش بدید. بنابراین بهترین راه برای ورزش مغز استفاده از امواج مغزی می باشدبه روش علمی و ثابت شده این دو موج صوتی با آهنگ های کلاسیک آهنگسازان افسانه ای مانند ویوالدی_ باخ_موتزارت_گلاک و مندلسون ترکیب شده اند. زیبایی مطلق این آهنگ ها باعث الهام بخشیدن و پیگیری شما به گوش دادن شما به آن می شود.

تمرکز لیزری و جاه طلبی خلاق

امواج مغزی نابغه متشکل از دو موج صوتی تمرکز لیزری و جاه طلبی خلاق که به شما کمک می کند تا به تمرکز ۱۰۰ درصدی برسید. شما می توانید این موج را نیز درست همانند موج قبلی افزایش IQ با چشم باز یا هر طوری که مایل هستیدگوش کنید. این دو موج  را می توان با هدفون یا بدون هدفون استفاده کرد در حالی که شما هر گونه فعالیتی را انجام می دهیدمی توانید در آرامش به موج تمرکز لیزری نیز گوش دهید.

موج اول با موسیقی آرامش بخش کلاسیک هندل  موتزارت و ویوالدی ترکیب شده اند. موج ۲ نیز با آهنگ بارش زیبای باران به همراه موسیقی پس زمینه طبیعت ترکیب شده است. این آهنگ بارش باران در طبیعت بسیار آرام بخش است بنابراین شما می توانید احساس کاملا آرام داشته باشید در حالی که کارتان را انجام می دهید این موج به شما کمک می کند تا درحالی که آرامش ذهنی بسیار بالایی داریدبهره وری ذهنی بالایی نیز داشته باشید با ارزوی موفقیت روزافزون برای شما عزیزان

آرامش آسان و مدیتیشن آلفا

این موج ذهن شما را به آرامش عمیق هدایت می کند. با این موج شما می توانید آرامش کامل واینکه استرس های یک روز کاری شلوغ را راها کنید . اولین موج آرامش آرامش آسان و مدیتیشن آلفا  فرکانس brainwave آلفا یکی از قوی ترین و مفید ترین امواج مغزی است که شما می توانید برای تغییر آگاهانه و برنامه ریزی مغز خود از آن استفاده کنید. شما با هدایت ذهن خود به حالت آلفا به وسیله امواج مغزی می توانید از قدرت باورنکردنی مغز خود برای خلق آرزوها و رویاهایتان از آن استفاده کنید.

آرامش عمیق و مدیتیشن عمیق تتا

امواج دلتا فرکانسی است که تنها در عمیق ترین سطح از خواب تجربه می شود این امواج می توانند شما را به حالت دلتا هدایت کند. هنگامی که شما قادر به بیدار ماندن برای یک جلسه کامل ۳۰ یا ۶۰ دقیقه در محدوده دلتا باشید تجربه شگفت انگیزی خواهید داشت. در صورتی که فرکانس مغزی شما به طور منظم در حال دلتا باشد شما شروع به تجربه کردن تحول عمیقی در ذهنتان خواهید کرد که به طور مستقیم از ناخود آگاه مغزتان دستور می گیرد می کنید. آیا می دانید که ذهن ناخودآگاه همه چیز را که تا کنون دیده اید شنیده اید و در زندگی تجربه کرداید ثبت کرده است؟ حتی اگر توجهی به آنها نداشته اید. دریافت و دسترسی به این اطلاعات به معنای واقعی کلمه در حالت فرکانس دلتای مغز برای شما میسر می شود. بسیاری از مردم نیز از شفای جسمی خود پس از استفاده از این موج دلتا گزارش داده اند.

 ارزش واقعی این پکیج ۶۹۰ دلار در سایت اصلی می باشد این‌پکیج ده ها برابر پکیج خریداری شده داخل ایران ارزشمند است.

 

محصولات مرتبط

لینک کوتاه :

چگونه فروشنده شوم؟

  • ● سهم مشارکت حداکثری از فروش محصل
  • ● جایگاه صفحه اول گوگل در عبارات مرتبط
  • ● سیستم تیکت پشتیبانی حرفه ای
  • ● بازاریابی هوشمندانه
فروشنده میشوم
0
افزودن به سبد خرید