0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کتاب راهنمای بازارهای مالی

دسته بندی ها : کتاب, کتاب الکترونیکی ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ حامد فرهادی 297 بازدید

بخشی از مقدمه : بازارهــای مالــی از آن زمــان برقــرار بوده اند که  بشــر یک جانشــین شــد و محصولاتــی را کاشــت کــه می توانســت بــا دیگــران معاملــه کنــد. ایــن کشــاورزان نخســتین، بعــد از یــک برداشــت بــد مجبــور بــه فراهــم آوردن دانــه بــرای کاشــت شــان بودنــد.

هــر محصــول فصــل آینــده و شــاید تهیــۀ غــذا بــرای حفــظ خانواده دوی ایــن مبــادلات مســتلزم ایــن بــود کــه آنهــا بــرای گرفتــن دانــه یــا غــذا از ســایرین اعتبــار کســب کننــد. همچنیــن بعــد از یــک برداشــت خــوب، کشــاورزان بایــد دربــارۀ ایــن موضــوع تصمیــم می گرفتنــد کــه محصــول مــازاد را بافاصلــه معاملــه کننــد یــا آنکــه آن را ذخیــره نماینــد؛ تصمیمــی کــه بــرای هــر معامله گــر بــازار کالا در قــرن بیســت ویکم نیــز آشــنا بــه نظــر می رســد.

مقــدار ماهــی ای کــه ایــن کشــاورزان نخســتین می توانســتند در ضمــن تبــادل یــک ســبد نشاســته بــه بــه طــور روزانــه، بــر اســاس میــزان صیــد، برداشــت و ًدســت آورنــد، احتمــالا وضعیــت آب وهــوا عــوض می شــد؛ بنابرایــن، بــه طــور خاصــه می تــوان گفــت کــه آنها ثابت نبود.۶نرخ مبادلاتی تصمیمــات مســتقل همــۀ ایــن کشــاورزان، یــک بــازار پایــۀ مالــی را تشــکیل می داد که بسیاری از اهداف مشابه بازارهای مالی امروزه را محقق می ساخت. مجله مستر پک امیدوار است تا از خواند کتاب لذت ببرید.

عنوان کتاب: راهنمای بازارهای مالی
تاریخ انتشار:  ۱۳۹۸
نویسنده: مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی
قیمت کتاب: ۵۵۰/۰۰۰ ریال

 دانلود کتاب راهنمای بازارهای مالی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :