0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کتاب ابتکارات صرفه جویانه / ناوی رادجو

دسته بندی ها : تکنولوژی ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ حامد فرهادی 204 بازدید

چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم

کتاب ابتکارات صرفه جویانه : ابتــکارات صرفه جویانــه بــا توســعه دادن ملت هــا به واســطه ضرورت هــای کار در اقتصادهــای توســعه یافته صــرف، بــه یکــی از الزامــات اســتراتژیک کســب و تبدیــل شــده اســت؛
کشــورهایی کــه در آن هــا مصرف کننــدگان متقاضــی کالاهایــی بــا قیمــت مناســب و بــادوام هســتند. جریــان دانــش صنعتــی بــه یــک خیابــان دوطرفــه تبدیــل شــده کــه در آن، شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب از یکدیگــر یــاد می گیرنــد و بــا هــم تبــادل دانــش می کننــد.
هیچ کــدام از رهبــران کســب وکار در قــرن بیســت ویکم نمی تواننــد تغییــر الگویــی را کــه به تفصیــل در ایــن کتــاب تشریح شده، نادیده بگیرند.

عنوان کتاب: ابتکارات صرفه جویانه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

نویسنده: ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو
مترجم: مریم عربی/ نسیم بنایی
قیمت کتاب: ۱/۴۵۰/۰۰۰ ریال

 

 دانلود کتاب ابتکارات صرفه جویانه

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :