0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار – احمد جاویدی

دسته بندی ها : بورس, کتاب الکترونیکی ۴ فروردین ۱۳۹۹ حامد فرهادی 282 بازدید

بخش از مقدمه کتاب : ﺑﻮرس ﻣﺘﺸﻜﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎزار اﻧﺘﻈﺎم ﺧﻮد، و رﺳﻤﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺟﺬب و ﺳﺎﻣﺎن دا دن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎ آوري ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﭼﺮخ ﻫﺎ، ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد .

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺟﺮاﻳﺪ ﻣﺎﻟ ﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي روزي را ﺑﺪون اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ، اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺧﺒﺎر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزش و ﺳﺎزي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻮ رس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان)ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ( ۶ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ۳ از ﻣﺎده اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد رﺳﺎﻟﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺣﺮﻛﺖ .

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈ آن ﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﺬاري از دﻏﺪﻏﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺳﺎزي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه است

از اﻳﻦ رو ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺟﻤﻊ ﭘﻲ آوري و ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﻣﻮزش ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ، ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ دﻧﺒﺎل کند.

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺗﺎﻻرﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗ ﺎﻻرﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﻳﺪي (ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون )اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه . در اﻳﻦ (ﻋﻠﻲ ۱) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن را ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻏﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎدﮔﻲ و اﺧﺘﺼﺎر اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدي آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

 دانلود کتاب آموزش سرمایه گذاری در بورس

کتابهای بیشتر در مورد بورس مراجعه کنید به همین لینک

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :